Tin trong nước

Ban Bí thư Trung ương Đảng gặp mặt văn nghệ sĩ

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã thông báo khái quát công tác năm 2012 của giới văn nghệ sĩ cả nước. Đồng thời chuyển đến Đảng, Nhà nước các kiến nghị của giới văn nghệ sỹ đóng góp vào đường lối phát triển văn học, nghệ thuật nước nhà, phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

Đồng chí Lê Hồng Anh chúc mừng các nghệ sĩ nhiếp ảnh – Ảnh: Văn Cả Quyết

Đồng chí Lê Hồng Anh cho rằng thời gian qua hơn 4 vạn hội viên hoạt động trong các hội văn học, nghệ thuật trên cả nước là những chiến sỹ của Đảng trên mặt trận văn hoá, văn nghệ, sáng tác được nhiều tác phẩm, công trình có giá trị, thực hiện các nhiệm vụ cách mạng trong mỗi thời kỳ lịch sử, giữ vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức, tình cảm, cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của văn nghệ sỹ, các nhà văn hoá đối với đất nước, dân tộc, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước tiếp tục bổ sung, đổi mới chính sách, tạo điều kiện cho các văn nghệ sỹ nắm bắt hiện thực, nâng cao năng lực sáng tạo, có thêm nhiều tác phẩm phục vụ đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân. Trong đó, Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá VIII) về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị (Khoá X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới là những định hướng quan trọng cho sự phát triển nền văn hoá, văn học, nghệ thuật trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, việc đầu tư cho hoạt động sáng tác văn hoá, văn nghệ thời gian qua chưa tương xứng với đòi hỏi của sự phát triển, chưa quan tâm đúng mức đến bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ quản lý, đội ngũ sáng tác, chưa tạo được động lực tinh thần mạnh mẽ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của văn nghệ sỹ, các nhà văn hoá để có nhiều tác phẩm, công trình văn hoá có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: “Những thiếu sót trên cần nghiêm túc kiểm điểm, sớm đề ra những biện pháp đúng đắn để khắc phục, tạo môi trường tốt nhất cho văn hoá, văn nghệ phát triển trong những năm sắp tới”.

Trong công cuộc đổi mới, đời sống vật chất của nhân dân ngày càng cải thiện, nhu cầu về văn hoá ngày một tăng lên, dân chủ xã hội và giao lưu quốc tế ngày một mở rộng là những điều kiện thuận lợi cho văn hoá, văn học, nghệ thuật phát triển. Tuy nhiên, đồng chí Lê Hồng Anh cũng cho rằng những mặt trái của đời sống kinh tế, tiêu cực xã hội ở trong và ngoài nước tác động là những thách thức mới đối với các văn nghệ sỹ trong việc đóng góp vào thành quả cách mạng của đất nước, dân tộc. Do đó, các văn nghệ sỹ cần phát huy cao độ trách nhiệm công dân, trách nhiệm nghệ sỹ – chiến sỹ trong giai đoạn hiện nay. Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học, nghệ thuật ở Trung ương và địa phương cần làm tốt hơn việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ những người làm công tác văn hoá, văn nghệ, trở thành cầu nối giữa văn nghệ sỹ với Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Lê Hồng Anh chụp ảnh lưu niệm cùng các văn nghệ sĩ – Ảnh: Văn Cả Quyết

Nhân dịp Tết Nguyên đán đón Xuân Quý Tỵ, đồng chí Lê Hồng Anh thay mặt Ban Bí thư gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các văn nghệ sỹ, các nhà văn hoá trên cả nước, chung một tâm nguyện đưa văn học, nghệ thuật nước nhà phát triển mạnh mẽ hơn, đủ sức đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá và sự kỳ vọng của nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận những kiến nghị của các văn nghệ sỹ, các nhà văn hoá đối với Đảng, Nhà nước về quan tâm đầu tư thích đáng cho hoạt động văn học nghệ thuật, đồng thời đề nghị các cơ quan quản lý văn hoá, văn học nghệ thuật và các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện về vật chất lẫn tinh thần để các văn nghệ sỹ phát huy cao nhất tài năng, sức sáng tạo của mình tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị./.

Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam

Vapa.vn - Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận của các cá nhân và tổ chức nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh tại Việt Nam. Hội có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Association of Photographic Artists, viết tắt là VAPA. Hội NSNA Việt Nam thành lập ngày 8/12/1965.

Related Articles

Trả lời

Back to top button