Giới thiệu

1. Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam là tổ chức Chính trị – xã hội nghề nghiệp của những công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Nhiếp ảnh bao gồm: Sáng tác ảnh nghệ thuật, làm công tác lý luận phê bình, giảng dạy về Nhiếp ảnh và tự nguyện tham gia các hoạt động của Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Hội hoạt động theo đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng cộng sản Việt Nam và luật pháp Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

2. Mục đích của Hội là tập hợp, tổ chức và động viên các nghệ sĩ nhiếp ảnh sáng tác trên tinh thần phát huy truyền thống nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật nhiếp ảnh thế giới nhằm sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, xậy dựng nền nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tổ chức mở rộng các hoạt động nhiếp ảnh, giao lưu văn hoá ảnh với các nước nhằm giới thiệu các tác phẩm có giá trị với công chúng trong và ngoài nước. Nâng cao trình độ hội viên, hội nhập với nền nghệ thuật nhiếp ảnh khu vực và thế giới.

3. Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam được phép hoạt động nghiệp vụ trên toàn lãnh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam, được quan hệ với các tổ chức nhiếp ảnh, các tổ chức kinh tế – xã hội cũng như cá nhân các nhà nhiếp ảnh trong và ngoài nước theo quy định của luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế.

4. Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt nam tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ quyết định theo đa số và thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được cụ thể hoá bằng các quy chế do Ban chấp hành phê duyệt. Hội hoạt động theo nguyên tắc tự quản, tự trang trải và có sự tài trợ của Nhà nước.

5. Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam có mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước. Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam là Hội sáng tạo nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, thành viên Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, có mối quan hệ với các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, với các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, các Hội, phân hội nhiếp ảnh các tỉnh, thành trong cả nước. Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam là thành viên của Liên đoàn nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (viết tắt là FIAP), có giao lưu với các cá nhân và tổ chức nhiếp ảnh nước ngoài theo quy định của pháp luật.

6. Hội viên Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam là công dân Việt Nam, tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội, là những người có tinh thần yêu nước, tư cách đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết xây dựng Hội và có trình độ chuyên môn nhiếp ảnh theo quy định của điều lệ.

Tổ chức khác nói về chúng tôi:

https://lecourrier.vn/lancement-dun-concours-photographique-sur-les-relations-vietnam-etats-unis/122761.html

https://designs.vn/cuoc-thi-anh-nghe-thuat-sac-mau-cac-dan-toc-viet-nam/

Back to top button