Kỹ thuật

Chuyển ảnh Mầu sang Đen Trắng (Phần 1)

Chọn một trong bảy cách chuyển ảnh mầu sang ảnh đen trắng trình bày dưới đây.

1: Grayscale Conversion

Di chuyển chuột lên hàng menu bar: Image => Mode => Grayscale

Trong windows Message nhấn nút Discard

Sau khi ảnh đã được chuyển sang đen trắng (Lưu ý: Từ giai đoạn này, nếu file ảnh nhấn save lại, ảnh sẽ không chuyển lại mầu được).

Trong panel ADJUSTMENTS: Sử dụng những bước căn bản trong chương trình photoshop (tham khảo tài liệu sử dụng Photoshop CS4).

2: Color Desaturation

Di chuyển chuột lên hàng menu bar: Image => Adjustments => Desaturate

Sau khi ảnh đã được chuyển sang đen trắng.

Trong panel ADJUSTMENTS: Sử dụng những bước căn bản trong chương trình photoshop (tham khảo tài liệu sử dụng Photoshop CS4).

3: Channel Mixer

Di chuyển chuột lên hàng thứ hai trong panel ADJUSTMENTS chọn icon Channel Mixer.

Trong panel LAYERS có một layer mới cho Channel Mixer.

Trong panel ADJUSTMENTS xuất hiện hộp thoại Channel Mixer.

Theo ảnh đang làm chuyển sang đen trắng, Chọn Monochrome.

Phía dưới có ba thanh trượt: Mặc định của ba mầu trong bảng Channel Mixer sẽ là:

Red = 40% Green = 40% Blue = 20%

Điều chỉnh ba thanh trượt: Red – Green – Blue. Cho phù hợp với ảnh đen trắng đang làm.

Theo ảnh đang làm thay đổi ba mầu trên với các thông số sau đây:

Red = 25% Green = 35% Blue = 40%

Constant: -10

Sau khi ảnh đã được chuyển sang đen trắng. Trong panel ADJUSTMENTS: Sử dụng những bước căn bản trong chương trình photoshop (tham khảo tài liệu sử dụng Photoshop CS4).

4: Hue/Saturation

Di chuyển chuột lên hàng thứ hai trong panel ADJUSTMENTS chọn icon Hue/Saturation.

Trong panel LAYERS có một layer mới cho Hue/Saturation.

Trong panel ADJUSTMENTS xuất hiện hộp thoại Hue/Saturation.

Theo ảnh đang làm:

Trong panel LAYERS Đổi tên Hue/Saturation 1, thành Color.

Blend Mode: Normal đổi thành Color

Đóng bảng hiện hành (Hue/Saturation) sang bước kế tiếp.

Di chuyển chuột lên hàng thứ hai trong panel ADJUSTMENTS chọn icon Hue/Saturation.

Trong panel LAYERS có một layer mới cho Hue/Saturation.

Trong panel ADJUSTMENTS xuất hiện hộp thoại Hue/Saturation.

Saturation: Kéo hết sang trái = -100

Tăng giảm thanh Lightness cho phù hợp với tấm ảnh.

Trong panel LAYERS chọn layer Color:

Hue: Kéo sang phải 25 hoặc một thông số phù hợp với ảnh.

Saturation: Giữ mặc định hoặc một thông số phù hợp với ảnh.

Tăng giảm thanh Lightness cho phù hợp với tấm ảnh.

Sau khi ảnh đã được chuyển sang đen trắng.

Trong panel ADJUSTMENTS: Sử dụng những bước căn bản trong chương trình photoshop (tham khảo tài liệu sử dụng Photoshop CS4).

Chúc các bạn thành công.

Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam

Vapa.vn - Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận của các cá nhân và tổ chức nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh tại Việt Nam. Hội có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Association of Photographic Artists, viết tắt là VAPA. Hội NSNA Việt Nam thành lập ngày 8/12/1965.

Related Articles

Trả lời

Back to top button