Danh Sách Hội Viên

Stt
Họ và tên
Năm vào hội
Chức vụ
Email
1
Lê Ngọc Bích
1992
2
Lê   Bưu
2001
3
Dương Văn Châu
1992
namchau.vapa@gmail.com
4
Nguyễn Hữu Hạnh
2004
vietanpho@yahoo.com
5
Nguyễn Thanh Huy
1999
nguyen.thanhhuy49@yahoo.com.vn
6
Võ Văn Kiên
1995
CH phó
trungkienphoto@gmail.com
7
Trần Kim Luận
2006
lehuan_24@yahoo.com
8
Quảng Ngọc Minh
1993
CH trưởng
quangngocminh@gmail.com; qnminh@angiang.gov.vn
9
Lê Hữu Nghĩa
2011
 lenghia_cm@yahoo.com
10
Phạm Văn Trác
1989
11
Trần Quang Vinh
1998
tuoitredbscl@hcm.vnn.vn ; tugiaclongxuyen@yahoo.com
12
Đinh Thanh Vũ
2010
Back to top button