Tin tức chung

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Ban Bí thư về Đại hội các Hội Văn học Nghệ thuật và Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

HƯỚNG DẪN

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Ban Bí thư

về Đại hội các Hội Văn học Nghệ thuật

và Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Ngày 12/9/2013, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị số 27- CT/TW về Đại hội Các Hội Văn học Nghệ thuật và Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Đại hội các Hội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn thể hội viên, nâng cao trách nhiệm của văn nghệ sĩ đối với đất nước; đóng góp tích cược vào sự nghiệp văn học, nghệ thuật nước nhà, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) và các nghị quyết, chị thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ. Ban tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

– Giúp một số bộ, ngành liên quan, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Chấp hành các Hội, Liên hiệp Hội căn cứ vào Hướng dẫn này, chủ động công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo tinh thần chung Chỉ thị số 27-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về Đại hội các Hội Văn học Nghệ thuật và Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

– Tổ chức tốt các Đại hội với tinh thần “Đoàn kết, Đổi mới, Dân chủ, Nhân văn”; bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

II. Nội dung

1. Tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị:

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Việt nam, Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam và Ban Chấp hành các hội tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên. Liên hệ, kiểm điểm sâu việc thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của bộ Chính trị (khóa X) “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; tích cực hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật chất lượng cao, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 – 1975.

2. Tổ chức Đại hội

– Liên hiệp Hội, các Hội xây dựng chương trình, kế hoạch, thành lập các tổ chức phụ vụ Đại hội, dự toán tài chính cụ thể báo cáo Bộ Tài chính thẩm định và báo cáo Ban Chỉ đạo Đại hội. Về số lượng đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc, các hội căn cứ vào số lượng hội viên của hội đưa ra tỷ lệ thích hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo quyết định. Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức sau cùng, đại biểu là Ban Chấp hành các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và lãnh đạo các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương.

– Các Hội, Liên hiệp Hội phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, xây dựng, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội, gồm: Báo cáo của Ban Chấp hành đánh giá đúng thực trạng tình hình hoạt động của các Hội, Liên hiệp Hội nhiệm kỳ vừa qua, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới; báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành các Hội, Liên hiệp Hội.

– Chuẩn bị tốt công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa mới theo hướng dân chủ, coi trọng tiêu chuẩn, kết hợp với cơ cấu hợp lý các vùng, miền, lứa tuổi, giới tính, dân tộc… Ban Chấp hành các Hội Văn học Nghệ thuật nhiệm kỳ mới cần đảm bảo tiêu chuẩn; chất lượng chính trị, chuyên môn; có uy tín, năng lực đoàn kết hội viên; số lượng hợp lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển văn học, nghệ thuật trong những năm tới.

3. Tổ chức thông tin tuyên truyền:

Các Hội, Liên hiệp Hội biên soạn tài liệu, cử người phát ngôn, giữ mối quan hệ cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí truyền thông, nhất là với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông trước, trong và sau Đại hội.

III. Phương thức Đại hội

Đại hội các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương nhiệm kỳ lần này được tiến hành theo hai cấp: Đại hội cơ sở và Đại hội toàn quốc.

– Đại hội cơ sở là Đại hội toàn thể, hội viên góp ý các văn kiện Đại hội, lấy phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự Ban Chấp hành mới; bầu Chi hội trưởng nếu đã hết nhiệm kỳ và bầu đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết dự Đại hội toàn quốc.

– Đại hội toàn quốc là Đại hội đại biểu được tổ chức tại Hà Nội. Các Hội tiến hành họp Hội nghị đảng viên để quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư và ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương. Đại hội toàn quốc đánh giá tình hình hoạt động của các Hội, Liên hiệp Hội trong kỳ qua, thông qua các văn kiện Đại hội, gồm: Báo cáo của Ban Chấp hành đánh giá tình hình hoạt động của các Hội, Liên hiệp Hội nhiệm kỳ qua, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành các Hội; Liên hiệp Hội.

Tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, có khả năng đoàn kết, tập hợp văn nghệ sĩ, đưa hoạt động các Hội và Liên hiệp Hội phát triển vững chắc trong những năm tới.

IV. Lộ trình Đại hội

Năm 2014, theo Điều lệ sẽ có 4 Đại hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành gồm:

– Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Thời gian dự kiến: 15/11/2014 – 30/11/2014. Đây là Đại hội đầu tiên của các Hội trong nhiệm kỳ mới. Do đó, Ban Chấp hành Hội cần có sự chuẩn bị trước từ quý IV năm 2013 để đầu quý II năm 2014 tiến hành Đại hội cơ sở.

– Đại hội Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

Thời gian dự kiến: 1/12/2014 – 10/12/2014.

– Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam

Thời gian dự kiến: 10/12/2014 – 20/12/2014.

– Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Thời gian dự kiến: 20/12/2014 – 30/12/2014.

Năm 2015 sẽ có các Đại hội:

– Đại hội Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Thời gian dự kiến: tháng 4/2015.

– Đại hội Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Thời gian dự kiến: tháng 5/2015.

– Đại hội Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Thời gian dự kiến: 6/2015.

– Đại hội hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

Thời gian dự kiến: tháng 6/2015.

– Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam

Thời gian dự kiến: 7/2015.

– Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam

Thời gian dự kiến:  tháng 7/2015.

– Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Thời gian dự kiến: 9/2015.

V. Tổ chức thực hiện

– Ban Chỉ đạo Đại hội các Hội Văn học Nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Trung ương chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị, việc triệu tập đại biểu, nội dung, chương trình đại hội và phương án nhân sự lãnh đạo các Hội. Đối với một số vấn đề quan trọng nảy sinh trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, ban Chỉ đạo và Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam báo cáo, xin ý kiến Ban Bí thư.

– Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan góp ý kiến về chuẩn bị các văn kiện; phương án nhân sự; chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội, định hướng, chỉ đạo báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội.

– Bộ tài chính xem xét, phê duyệt dự toán kinh phí để các Hội, Liên hiệp Hội tổ chức Đại hội toàn quốc với tinh thần thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ nội vụ phối hợp với Ủy Ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Ban Chấp hành các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thẩm định, góp ý Điều lệ nhiệm kỳ mới.

– Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo công việc liên quan đến Đại hội. Các cấp, các Ban đảng, Ban Cán sự đảng các Bộ, Ngành, liên quan, Ban Cán sự đảng UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Ban, Ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi để các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương; các Chi hội chuyên ngành Trung ương hoạt động tại địa phương tổ chức Đại hội Văn học Nghệ thuật ở cơ sở và hỗ trợ các đại biểu được bầu tham dự đại biểu toàn quốc các Hội và Liên hiệp Hội.

– Đảng đoàn và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam chỉ đạo Ban Chấp hành các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương triển khai tổ chức tốt Đại hội cơ sở và Đại hội đại biểu ở Trung ương; phối hợp với các Ban, Bộ, Ngành, địa phương thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Ban Chấp hành các Hội chuẩn bị tốt các báo cáo trình Đại hội; tổ chức Đại hội từ cơ sở bầu đủ số lượng và chất lượng đại biểu dự Đại hội toàn quốc; chuẩn bị kỹ phương án nhân sự bầu Ban Chấp hành mới đáp ứng yêu cầu và đặc điểm tình hình của từng Hội, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu vùng miền, độ tuổi, giới tính, dân tộc…

Nhận được Chỉ thị 27-CP/TW của Ban Bí thư và văn bản Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đại hội các Hội Văn học Nghệ thuật và Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Trung ương khẩn trương triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội và báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ đạo Đại hội.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG BAN THƯỜNG TRỰC

Vũ Ngọc Hoàng

(đã ký)

Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam

Vapa.vn - Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận của các cá nhân và tổ chức nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh tại Việt Nam. Hội có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Association of Photographic Artists, viết tắt là VAPA. Hội NSNA Việt Nam thành lập ngày 8/12/1965.

Related Articles

Trả lời

Back to top button